0800 96 12
Megabon

1. VZNIK ZMLUVY MEDZI CESTOVNOU KANCELÁRIOU "ADRIATIC.HR" A UŽÍVATEĽOM WEB STRÁNOK

Pravidlá a podmienky užívania, ako aj prijateľné spôsoby správania sa užívateľa internetových stránok Adriatic.hr, jestvujú kvôli ochrane užívateľov služieb Adriatic.hr, cestovnej kancelárie Adriatic.hr a ostatných užívateľov internetovej siete pred nezodpovednými, znepokojivými, rušivými a v krajnom prípade aj nezákonnými aktivitami. Rešpektovaním podmienok užívania zabezpečíte sebe aj ostatným užívateľom príjemnejšie a hodnotnejšie využívanie služieb Adriatic.hr.

Užívaním týchto web stránok, resp. ktorejkoľvek služby z ponuky «Adriatic.hr», prijímate tu uvedené pravidlá a podmienky užívania. Preto Vás prosíme, aby ste si podmienky užívania pozorne prečítali a dodržiavali ich, pretože ich nedodržiavaním nesiete následky stanovené zákonom, resp. touto zmluvou. Ak s pravidlami a podmienkami užívania týchto stránok nesúhlasíte, žiadame Vás, aby ste ich nevyužívali.

2. OBSAH WEB-u

Obsah a servis na internetových stránkach Adriatic.hr je v súlade s podmienkami, ktoré určuje táto zmluva, k dispozícii užívateľom, návštevníkom a obchodným partnerom. Obsah a servis týchto stránok je v prvom rade určený všetkým, ktorí sú zainteresovaní na možnostiach a rozvoji chorvátskeho cestovného ruchu.

Obsah a servis na internetových stránkach Adriatic.hr je v súlade s podmienkami, ktoré určuje táto zmluva, k dispozícii užívateľom, návštevníkom a obchodným partnerom. Obsah a servis týchto stránok je v prvom rade určený všetkým, ktorí sú zainteresovaní na možnostiach a rozvoji chorvátskeho cestovného ruchu.

Osobitnú pozornosť venujeme kvalitnej prezentácii Adriatic.hr kapacít privátneho ubytovania. Množstvo detailných informácií a fotografií, vzťahujúcich sa na objekt, interiér každej ubytovacej jednotky v objekte, terasu, balkón, výhľad z objektu, okolie a dvor, parkovisko, najbližšiu pláž pri objekte a najkrajšiu pláž v letovisku, na pobrežie miesta, v ktorom sa objekt nachádza, ako aj 3D ukážka každej ubytovacej jednotky, poskytujú reálny pohľad na želanú ubytovaciu kapacitu a ako také sú najlepšou garanciou odstránenia nepríjemných prekvapení po príchode na miesto pobytu.

3. PRESNOSŤ A PRAVDIVOSŤ INFORMÁCIÍ

Adriatic.hr sa zaväzuje podniknúť všetky rozumné opatrenia pre spoľahlivé poskytnutie presných a kvalitných informácií. Touto cestou však oboznamujeme užívateľa so skutočnosťou, že omyly, chyby a oneskorenia v aktualizácii údajov, ako aj typografické chyby sa môžu vyskytnúť aj bez zodpovednosti Adriatic.hr.

So zreteľom na skutočnosť, že všetky informácie, údaje a fotografie vzťahujúce sa na privátne ubytovanie zhromažďujú pracovníci Adriatic.hr a v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania ubytovacích služieb v privátnych kapacitách fyzických osôb, zodpovednosť za omyly, chyby a oneskorenia v aktualizácii údajov tejto časti web-u preberá Adriatic.hr na seba.

4. OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE DOSTUPNÝCH ÚDAJOV

Tento web je určený výlučne pre Vaše osobné a nekomerčné použitie. Akékoľvek zmeny, rozmnožovanie, distribúcia, priame prenášanie, premietanie, predvádzanie, reprodukcia, publikovanie, privlastňovanie, vytváranie derivátov, poskytovanie informácií, softwaru, výrobkov alebo služieb vo vlastníctve tohoto webu je zakázané. Výnimku tvorí komerčné využívanie web stránky zo strany partnerov Adriatic.hr dohodnuté zvláštnou zmluvou o spolupráci.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Cestovná kancelária «Adriatic.hr» je výlučným vlastníkom ideového a realizovaného projektu a všetky softwarové aplikácie na stránkach www.adriatic.hr sú majetkom Adriatic.hr a jej partnerov. Autorom všetkých informácií na portáli je Adriatic.hr v spolupráci so svojimi partnermi. Časti, ktoré nie sú vlastníctvom Adriatic.hr budú osobitne zvýraznené a označené. Ak si všimnete nejaké narušenie autorských práv, prosíme Vás, aby ste nám túto skutočnosť oznámili na e-mailovú adresu: webmaster@adriatic.hr.

Všetky fotografie, a osobitne fotografie, na ktorých je vyznačený ochranný znak Adriatic.hr, sú výlučným vlastníctvom Adriatic.hr. Autorské práva na všetky materiály, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach, patria Adriatic.hr. Užívateľ a návštevník Adriatic.hr nesmie bez vedomia a písomného povolenia Adriatic.hr kopírovať alebo používať informácie na komerčné účely. Všetky práva sú zachované. Súhlas na používanie týchto materiálov sa dáva mediálnym subjektom a iným cestovným kanceláriám - partnerom výlučne na propagačné, redakčné a informačné účely publikovania v novinách, časopisoch a elektronických médiách, ako aj na internetových stránkach našich partnerských cestovných kancelárií, v súlade so zmluvou uzatvorenou s Adriatic.hr. Iné použitie materiálov z internetových stránok Adriatic.hr nie je povolené. Používaním materiálov z internetových stránok sa mediálni užívatelia aj partnerské cestovné kancelárie zaväzujú v úplnosti dodržiavať tu stanovené obmedzenia, podmienky a požiadavky, pokiaľ nie je osobitnou zmluvou stanovené inak.

6. OCHRANA SÚKROMIA

Vaše súkromie a komunikácia s Adriatic.hr má plnú ochranu. Vaše osobné údaje žiadame len v prípade, keď prejavíte záujem o úhradu zálohovej platby, resp. o konečné potvrdenie rezervácie, aby sme mohli realizovanú platbu za prihlásené ubytovanie evidovať pod Vašim menom a poslať Vám všetky potrebné doklady na Vašu domácu adresu. Všetky Vaše osobné údaje budú postúpené len poskytovateľovi služieb v ubytovacej jednotke, ktorú ste si prostredníctvom nášho systému rezervovali.

Touto cestou Vám chceme oznámiť, že Vaše údaje budú použité tak, aby sme Vás priebežne informovali o všetkých relevantných zmenách, ktoré sa na stránkach Adriatic.hr uskutočnia. Ak si neželáte prijímať žiadne správy o zmenách, výhodách a špeciálnych ponukách na stránkach Adriatic.hr, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali.

7. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Kvôli bezpečnosti údajov na internetových stránkach Adriatic.hr sme do nášho počítačového systému nainštalovali programy, ktoré sledujú návštevy siete a dokážu rozoznať neoprávnené pokusy o odoslanie alebo zmenu údajov, ako aj pokusy, ktoré by mohli nejakým iným spôsobom zapríčiniť škodu. Neoprávnené pokusy o odoslanie alebo zmenu údajov na tejto lokácii sú prísne zakázané a proti porušovateľom sa budú uplatňovať sankcie stanovené zákonom alebo týmito podmienkami.

Adriatic.hr neručí za bezpečnosť a zachovanie súkromia pri správach posielaných elektronickou poštou z dôvodu možnej nespoľahlivosti tohoto média.

8. ZAKÁZANÉ ALEBO NEPOVOLENÉ POUŽÍVANIE

Používaním týchto web stránkach sa zaväzujete, že údaje a informácie, a osobitne fotografie, ako aj akékoľvek iné materiály vo vlastníctve Adriatic.hr alebo jeho partnerov, nebudete používať na zákonom zakázané alebo týmito podmienkami nepovolené činnosti alebo účely.

9. PREPOJENIA NA TRETIE STRÁNKY

Tieto internetové stránky obsahujú aj prepojenia na internetové stránky, ktoré sú pod dohľadom iných fyzických alebo právnických osôb. Tieto prepojenia sú dostupné len ako odporúčania, resp. ako potenciálny prameň dodatočných a obšírnejších informácií. Nakoľko Adriatic.hr nemá žiadny vplyv na ich redakčnú politiku, touto zmluvou sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za ich obsah, ako aj za pravdivosť a presnosť informácií, ktoré sa na nich nachádzajú.

10. ZMENA PODMIENOK UŽÍVANIA

Adriatic.hr si ponecháva právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť tieto podmienky užívania. Zmeny vstupujú do platnosti okamžite po zverejnení. Návštevníci sú povinní sledovať tieto zmeny a v pravý čas sa im prispôsobiť.

Táto zmluva je platná, kým od nej jedna zo zmluvných stránok neodstúpi. Vy môžete od zmluvy odstúpiť v ktoromkoľvek momente tak, že prestanete užívať túto internetovú stránku a zničíte všetky materiály, ktoré ste z nej "stiahli", vytlačili alebo akýmkoľvek iným spôsobom uchovali.

11. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Užívateľ súhlasí s tým, že táto zmluva môže byť prenesená na inú osobu.

12. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Pre výklad a aplikáciu právnych otázok, vzťahujúcich sa na podmienky používania materiálov zverejnených na web stránkach Adriatic.hr, je príslušné chorvátske právo. Pre riešení všetkých právnych sporov, ktoré vznikli v dôsledku používania predmetných materiálov, je výlučne príslušný súd v Splite.


V Trogire, 25. januára 2001